Hotel Malý pivovar


Hotel Malý Pivovar - České Budějovice

Hotel Malý Pivovar - Ubytování

Hotel Malý Pivovar - Ubytování

Hotel Malý Pivovar - Konference a školení

Hotel Malý Pivovar - Restaurace u Královské Pečeti

Hotel Malý Pivovar - Restaurace

Hotel Malý Pivovar - Hotelové Služby

Hotelové systémy

Food 600
Hotel 2000
HACCP

Food 600 Systém FOOD600 slouží k vedení skladového hospodářství, ke kontrole pohybů zboží v daném provozu, odpočtů surovin z příslušných středisek na základě kalkulací. Systém rovněž umožňuje kontrolu tržeb, dává k dispozici obratové sestavy pro měsíční uzávěrky, různé statistiky, profitové sestavy. Také umožňuje kontrolu hospodaření na všech střediscích, kdy na základě fyzických inventur se do počítače zadají skutečné stavy a v inventurním vyrovnání lze pak vidět manka , přebytky i celkové vyhodnocení.

Hotel 2000 Hotel 2000 je hotelový, recepční, rezervační systém HACCP Systém kritických bodů je českou obdobou termínu HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), který lze vyjádřit jako : analýza nebezpečí zdravotní nezávadnosti potravin, identifikace kritických bodů a preventivní zajištění kontroly v těchto bodech. Základní principy systému kritických bodů lze shrnout do následujících bodů:

* Provedení analýzy nebezpečí, která mohou ohrozit zdravotní nezávadnost výrobku.
* Identifikace technologických úseků, ve kterých může dojít ke vzniku nebezpečí z pohledu zdravotní nezávadnosti (kritických bodů)
* Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod.
* Vymezení systému sledování každého zvládnutého stavu v kritickýchbodech.
* Stanovení nápravných opatření pro každý kritický bod, jakmile výsledky sledování každého kritického bodu signalizují nezvládnutý stav.
* Stanovení ověřovacích postupů odlišných od těch , které jsou použity při sledování zvládnutého stavu v kritických bodech, s jejichž pomocí lze určit, zda výsledky metod použitých v rámci systému jsou v souladu se záměry systému.
* Zavedení evidence a dokumentace o postupech a vedení záznamů.

Po svém zavedení může být systém kritických bodů součástí systému řízení kvality. Systém kritických bodů je zaměřen výhradně na zjištění zdravotní nezávadnosti, jeho principy však mohou být použity také na jiná než zdravotní nebezpečí, např. pro prevenci ekonomických ztrát ve vztahu k označení, přesnosti plnění, vážení, nebo na další aspekty kvality potravin. Obvykle již stávající systém řízení jakosti v potravinářských podnicích zahrnuje také zajištění zdravotní nezávadnosti produkce. Zavedení systému kritických bodů může vést k racionalizaci současných metod kontroly a přispět k uvedení stávajícího systému na vyšší úroveň.

Přehodnotí se sledované parametry, mohou být zavedeny nové, nebo naopak některé ze stávajících lze vyloučit. Dalšími pozitivními důsledky je posunutí kontroly do prevence, celkové zvýšení kvality a racionalizace výrobních postupů, a také systematické a nezávislé hodnocení systému kritických bodů (a jeho soulad s plánem systému kritických bodů) prováděné pracovníky, kteří nejsou za vytvoření systému kritických bodů přímo odpovědni ( např. pracovníci České zemědělské a potravinářské inspekce- ČZPI, Státní veterinární správy SVS apod.)


Hotel MALÝ PIVOVAR v Českých Budějovicích hodnocení